Mục: Nam Thành

Máy nước nóng NLMT Nam Thành 225L

Dung tích 225L Kích thước 1.600 x 2,000 x 1.350 (Dài – Rộng – Cao) Bình bảo ôn – 180 lít. Cả bộ ống – 225 lít

Máy nước nóng NLMT Nam Thành 148L

Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 – 16 ống Dung tích Kích thước Bình bảo ôn – 128 lít – Cả bộ ống -148 lít 1.495 x 1.750 x 1.130 (Dài – Rộng – Cao)